DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Tự Do Tôn Giáo » Kế sách : Tôn giáo


Vua Việt Thái tổ là người có công khai quốc , đánh đuổi ngoại xâm lập nên nước Việt. Các vua đời sau tiếp tục sự nghiệp của vua Việt thái tổ , trị vì dân Việt . Cho đến đời vua Việt thứ 8 , tình hình đất nước rối ren , bên ngoài giặc tàu lấn chiếm biên cương biển đảo , bên trong nền kinh tế suy sụp , dân chúng đói khổ , quan lại triều đình tham ô , ức hiếp dân lành . Dân chúng khắp nơi oán ghét triều đình , đòi nổi dậy lật đổ nhà vua mà lập nên nền dân chủ .
Trước nguy cơ ngai vàng bị sụp đổ , nhà vua cho triệu tập các quan vào triều mà nói :
- Dưới quyền cai trị của trẫm các khanh ai nấy cũng được hưởng thụ bổng lộc triều đình, tiền của các khanh có đầy . Chỉ có dân chúng là chịu cảnh khổ nhọc , áp bức bất công . Nay họ sắp nổi dậy đấu tranh đòi lật đổ ngai vàng của trẫm mà lập nên nền dân chủ . Trẫm cho bắt thằng cứng đầu ,cứng cổ nhốt vào đại lao . Tưởng rằng làm vậy dân chúng sợ trẫm , nhưng dân chúng vẫn không sợ , có kẻ còn dám xông vào đại lao của trẫm mà xin chịu tội . Xem ra có ngày đại lao của trẫm không làm gì nổi đám dân đen kia . Ngai vàng của trẫm từ giờ đã lung lay rồi . Trẫm bèn triệu tập các khanh tìm kế sách đối phó để mà giữ vững ngai vàng .
Không đợi các quan luận bàn nghĩ kế nhà vua nói tiếp :
-Các khanh thấy chăng , các triều đại phong kiến châu âu xưa kia tồn tại dài lâu là nhờ họ dựa vào đạo giáo . Còn bây giờ , nhà nước hồi giáo I ran tồn tại được cũng là nhờ đạo giáo . Vậy nên trẫm muốn giữ vững ngai vàng trước phong trào dân chủ của đám dân đen không có cách nào khác hơn là dựa vào đạo giáo , dùng đạo giáo mà mê hoặc dân chúng , làm cho họ tôn thờ chúng ta và họ không còn có ý chí nổi dậy chống chúng ta nữa .
Theo ý chỉ nhà vua , các quan thần triều đình xôn xao bàn tán , nghĩ rằng từ nay trở đi nước mình sẽ có quốc đạo . Vậy là họ tranh nhau tâu với nhà vua : nào là phật giáo, thiên chúa giáo hay du nhập hồi giáo về nước ta để trở thành quốc đạo, để rồi dùng luật hồi giáo mà bảo vệ nhà nước giống như kiểu nhà nước I Ran đang làm .
Sau đó nhà vua nói : các khanh nghĩ cạn quá , thời đại khoa học mà dùng các đạo giáo cổ xưa đó mấy thằng trí thức nó cười vào lỗ mũi trẫm . Này nhé , nước ta bao nhiêu lần bầu cử , chúng ta nói là dân chủ nhưng thực chất là chúng ta mị dân, không có dân chủ . Chuyện đạo giáo hôm nay cũng phải vậy , ta cũng phải mị dân cho khéo, để người ta thấy đất nước ta như không có quốc đạo , không có quốc đạo mà thực ra là có quốc đạo . Vậy mới hay chứ .
Nhà vua nói tiếp : Để lập ra một đạo giáo trước hết cần phải có một vị thánh và kinh thánh . Các khanh có thấy : đức vua Thái tổ, tiên đế của chúng ta là người đuổi ngoại xâm và lập nước , công đức của ngài vô biên được dân chúng người người ghi nhớ . Đức vua thái tổ còn là người sống giản dị , không vợ không con khác gì bậc thánh . Vậy nên ta tôn sùng ngài là thánh nhân , ta cho xây dựng tượng đài và đền thờ ngài khắp nơi trên đất nước , dưới danh nghĩa là bão tàng ngài để cho dân chúng thờ cúng ngài . Những bài nói và bài viết của ngài ta cho in thành kinh thánh để cho dân chúng ngày ngày tụng niệm . Nơi nào dân không chịu tụng thì ta cho tụng trên cái loa phường . Tất cả các cơ quan của triều đình chúng ta do các khanh quản lý đều làm kiêm nhiệm cơ quan truyền giáo của ngài . Ta luôn hô hào ngài là sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta .
Kinh thánh cho dân chúng tụng niệm phải nói lên rằng : dân chúng hôm nay không bị giặc ngoại bang bắt làm nô lệ là nhờ công đức vị thánh nhân vua thái tổ lập quốc .Thấm nhuần ý nghĩ đó dân chúng sẽ mang ơn thánh nhân . Triều đại chúng ta hôm nay là kế tục sự nghiệp của ngài nên cuối cùng dân chúng cũng sẽ tôn thờ triều đại chúng ta như tôn thờ triều đại của ngài ngày trước , và từ đó dân chúng sẽ từ bỏ ý nghĩ nổi lên lật đổ triều đại chúng ta .
Kế sách của trẫm là dùng tôn giáo làm cho dân chúng mê hoặc mà chịu sự cai trị của triều đình , song mỗi thời đại khác nhau trẫm cũng phải biết linh hoạt tôn giáo mà dùng chứ . Trẫm truyền cho các khanh ý chỉ của trẫm để các khanh thực hiện .
Các quan thầy triều đình ai nấy đều thám phục mà hô rằng : Bệ hạ anh minh , vạn tuế, vạn tuế !
Nhờ có kế sách tôn giáo ấy mà triều đình tồn tại thêm được vài năm nữa .
Truyện kể theo dân gian nước Việt ./.
Người viết : dân gian

0 nhận xét

Đăng một nhận xét