DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Thế Giới » Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng về vụ Cù Huy Hà Vũ

Li tòa son: Nhà báo Nguyn Tường Tâm va nhn được thông cáo báo chí, bn tiếng Vit, ca văn phòng bà Janet Nguyn, Giám Sát Viên Qun ht 1/Qun Cam/ thành ph Santa Ana, tiu bang California Hoa Kỳ kèm theo lá thư nguyên bn tiếng Anh ký bi ông Daniel B. Baer, Phó Ph Tá Ngoi Trưởng (Deputy Assistant Secretary), phúc đáp lá thư ca bà Janet Nguyên yêu cu can thip trường hp Tiến Sĩ Lut Cù Huy Hà Vũ và các người bt đng chính kiến khác. Nhà báo Nguyn Tường Tâm đã chuyn ng lá thư ca B Ngoi Giao Hoa Kỳ và gi c hai văn bn ti tòa son đ tùy nghi s dng.

************************

FOR IMMEDIATE RELEASE                                       CONTACT: Christy Delp
September 13, 2011                                                            (714) 834-3110

GSV JANET NGUYN NHN THƯ PHÚC ĐÁP T B NGOI GIAO HOA KỲ
LIÊN QUAN ĐN LS CÙ HUY HÀ VŨ
Ngày 30 tháng 8, 20111 va qua, B ngoi giao hoa Kỳ đã gi thư chính thc phúc đáp v nhng quan tâm ca tôi và đng hương v nhng vi phm nhân quyn ca nhà cm quyn Hà Ni, đc bit là trường hp x án mt cách phi lý, bt công đi vi lut sư Cù Huy Hà Vũ trong bc thư ca tôi gi đến Ngoi trưởng hoa Kỳ Hillary Clinton và các thành viên ca Lưỡng Vin Quc Hi Hoa Kỳ đ ngày 12 tháng 4, năm 2011.
Trong bc thư ký tên bi Phó Ph Tá Ngoi Trưởng Daniel B. Baer, nhn mnh Hoa Kỳ đc bit là tt c các viên chc cao cp nht ca B Ngoi Giao rt quan tâm v tình trng nhân quyn ti Vit Nam, đc bit là trường hp ca lut sư Cù Huy Hà Vũ, và nhng nhân vt tranh đu cho nhân quyn khác ti Vit Nam. Tôi xin kính chuyn nguyên văn ni dung ca lá thư này đ đng hương khp nơi tường lãm.
Tôi rt ly làm cm kích được biết rng B ngoi Giao Hoa Kỳ rt quan tâm đc bit và cương quyết áp lc vi nhà cm quyn CSVN phi tr t do tc khc cho ông Cù Huy Hà Vũ và các nhà tranh đu cho nhân quyn khác ti Vit Nam. B Ngoi Giao Hoa Kỳ cũng cho biết trong cuc đàm thoi song phương vào cui năm nay ti Hoa Thnh Đn, vi chính ph Vit Nam, nhng áp lc này s được tiếp tc gia tăng.
Tôi kêu gi đng hương trong và ngoài nước cùng vi cá nhân tôi , chúng ta tiếp tc trình bày nhng quan đim chính yếu và nhng đòi hi hp lý ca chúng ta vi chính ph và quc hi Hoa Kỳ đ vic tranh đu cho nhân quyn và t do tôn giáo ti Vit Nam sm thành tu.
Trân trng kính chào.
Giám Sát Viên Janet Nguyn
Đa Ht 1, qun Cam
California, U.S.A.
————————————————-
United States
Department of State
B Ngoi Giao Hoa Kỳ
Văn Phòng Dân Ch, Nhân Quyn và Lao Đng
Washington D.C.
August 30, 2011
Kính gi bà Janet Nguyn,
Giám Sát Viên (Supervisor) Qun Ht 1/ Qun Cam
Orange County Hall of Administration
353 W. Santa Ana Blvd.
Santa Ana, California 92702-0687
Xin cm t v lá thư ca bà bày t quan ngi v trường hp ca Lut Sư Cù Huy Hà Vũ và tình trng nhân quyn ti Vit Nam.  Bà Ngoi Trưởng Hillary Clinton đã yêu cu tôi thay mt đ phúc đáp lá thư ca bà. Tôi xin cáo li v s chm tr ca tôi trong vic này.
Các viên chc B Ngoi Giao Hoa Kỳ nhng cp bc cao nht vn thường xuyên tiếp xúc vi các viên chc tương nhim ca Chính ph Vit Nam đ nêu vn đ  vi phm nhân quyn, trong đó có vn đ nhân quyn ca các tù nhân chính tr ni tiếng, như Lut Sư Cù Huy Hà Vũ.
Chúng tôi tiếp tc quan tâm sâu xa ti bn án sơ thm ngày 4 tháng 4 năm 2011 kết ti ông Vũ. Chúng tôi ly làm bc mình v vic rõ ràng thiếu công lý trong vic xét x, và vic bt gi mt s người tìm cách quan sát  mt cách ôn hòa cuc x án. Vic giam gi ông Vũ đi ngược li Hiến Chương Quc Tế v Nhân Quyn (Universal Declaration of Human Rights), và to nên mi quan tâm sâu xa đi vi nhng cam kết ca Vit Nam tôn trng nguyên tc “thượng tôn lut pháp” (rule of law) và nhng ci cách v nhân quyn. Chúng tôi tiếp tc thúc dc Chính ph Vit Nam không được chn ch mà phi tr t do tc khc cho ông Vũ (release Mr. Vũ immediately and without reservations). Lut sư Vũ nm trong danh sách các tù nhân lương tâm mà Chính ph Hoa Kỳ đã chuyn cho Chính ph Vit Nam trong cuc Đi Thoi v Nhân Quyn năm 2010. Tôi đã viếng thăm Vit Nam hi tháng 2 năm 2011 đ tiếp tc gây áp lc v nhng vn đ này và theo dõi nhng cam kết nhân quyn ca Vit Nam.
Viên chc B Ngoi Giao Hoa Kỳ vn can d sâu xa vào trường hp ca lut sư Vũ. Các viên chc tòa Đi S Hoa Kỳ đu tham d phiên x sơ thm tháng 4 cũng như phiên phúc thm vào tháng 8. Phó Trưởng Phái B Hoa Kỳ ti Vit Nam đã bày t s quan tâm v trường hp ông Vũ vi B Ngoi Giao và B Công An ca Vit Nam. Như bà đã biết, ông Vũ b kết án theo điu 88 “Tuyên truyn chng Nhà Nước.”  Chúng tôi đã mãnh lit bày t s quan ngi ca Hoa Kỳ đi vi vic Vit Nam dùng nhng điu khon mơ h liên quan ti an ninh quc gia, như điu 88 đ bóp nght t do bày t quan đim và s tiếp tc áp lc chính ph Vit nam thi hành nhng ci t cn thiết đ đưa đến mt b hình lut phù hp vi tiêu chun quc tế. Ngoài ra, sau phiên tòa phúc thm tháng 8 va qua , b Ngoi giao Hoa Kỳ đã “bày t quan ngi sâu xa v s vi phm th tc trong phương cách x án” (the lack of due process in the conduct of the trial.) Chúng tôi cũng kêu gi nhà cm quyn Vit Nam “tc khc tr t do cho lut sư Cù Huy Hà Vũ và tt c nhng người được quan tâm.”
Ph Tá Ngoi Trưởng Posner s ch ta cuc Đi Thoi Nhân Quyn Thường Niên vi Chính ph Vit Nam vào cui năm nay ti th đô Hoa Thnh Đn. Trong cuc đi thoi này, ngoài nhng vn đ khác, chúng tôi d kiến s bày t lưu tâm ca Hoa Kỳ v nhng đàn áp gn đây ca chính quyn Vit Nam đi vi nhng người bày t quan đim, đng thi chúng tôi s thúc dc Chính ph Vit Nam tr t do cho các nhà bt đng chính kiến, k c Lut sư Cù Huy Hà Vũ. B Ngoi Giao Hoa Kỳ tiếp tc đy mnh nhân quyn ti Vit Nam, và tiếp tc tham kho mt thiết vi Quc Hi Hoa Kỳ v nhng n lc này.
Chúng tôi hy vng rng nhng tin tc này s giúp gii đáp mi quan tâm ca bà.
Trân trng
Daniel B. Baer
Phó Ph Tá Ngoi Trưởng.
(Deputy Assistant Secretary)
Danchimviet
Tags: Thế Giới

0 nhận xét

Đăng một nhận xét